Dadasklaida

2013
Performansas
Technika: Performansas
Kaina: 1000 – 2000 eur